De Achtsprong

Onze visie

Bij WSKO De Achtsprong krijgt ieder kind, ongeacht achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses,  maximale kansen om zich te ontwikkelen in persoonlijkheid, kennis en vaardigheden. Voor deze ontwikkeling, het leren, vinden wij een aantal dingen belangrijk op school. Eén daarvan is het vertrouwen in het kind, iedereen verdient een nieuwe kans. Fouten mogen gemaakt worden en succes worden gevierd; hier mag je trots op zijn. Verder werken we vanuit passie, we gaan uit van het talent, we hebben hoge verwachtingen van de kinderen en we zorgen hierbij dat we dicht bij de vraag van het kind blijven. We geven ze de mogelijkheid om zelfstandig, door middel van onderzoek en samen(iets van iemand) te leren.
Hierdoor willen we ieder kind handvatten aanreiken waar hij of zij in de toekomst met zijn of haar talent in de maatschappij kan deelnemen.

Het hieruit volgende motto is “Op de Achtsprong leren de leerlingen van en met elkaar.
Met dit beeld voor leerlingen en dit motto kiest onze school als basis de leertheorie sociaal-constructivisme. Het sociaal-constructivisme gaat ervan uit dat leerlingen zelf actief hun kennis construeren en aan het geleerde een persoonlijke betekenis geven. Iedere leerling heeft een eigen basis van kennis, waar nieuwe informatie aan wordt gekoppeld. Door de eigen interpretatie van informatie te delen (te spiegelen) met anderen, kan niet alleen de kennis worden verrijkt, maar wordt tevens de informatie getoetst. De interactie met medemensen speelt in deze leertheorie dus een belangrijke rol.
Onderwijs vanuit de visie sociaal-constructivisme kenmerkt zich door:

 • Leerlingen die actief zijn, de leerlingen leren door te doen.
 • Leerlingen die samenwerken, hierdoor verkrijgen leerlingen nieuwe perspectieven en leren de leerlingen de vaardigheden.
 • Leerlingen die nieuwe kennis uitdiepen en koppelen aan persoonlijke ervaringen en voorkennis.
 • Leerlingen die doelgericht met leren en het verwerven van kennis omgaan, wat ze succeservaringen oplevert als ze een bereikbaar doel voor ogen hebben; 

 • Leerlingen die zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces (Vygotsky in Van der Veer, 1996).

De Achtsprong in ontwikkeling

Op De Achtsprong zijn we bezig om met een kritische blik naar het onderwijs te kijken. Wij willen zo goed mogelijk bij de naaste ontwikkeling van het kind aansluiten. In het schooljaar 2018-2019 zijn er verschillende plannen uitgewerkt en uitgevoerd en in het schooljaar 2019-2020 wordt dit vervolgd. Ouders zullen hier tijdig van op de hoogte gebracht worden, dit zal middels de nieuwsbrief, app en infoavonden gedaan worden. 

Een aantal ontwikkelingen die al gestart zijn of nog zullen starten zijn:

 • Project Riddersprong
 • Groepsdoorbrekend onderwijs in de kleutergroepen. Taal- en rekenonderwijs wordt groepsdoorbrekend aangeboden, om te zorgen voor meer onderwijs op maat. Daarnaast wordt de kleuters geleerd om met behulp van een planbord meerdere keren per dag zelf een keuze te maken uit de werkjes waardoor de autonomie gestimuleerd wordt.
 • Overgang van groep 2 naar groep 3. Er is veel aandacht voor de overgang van groep 2 naar groep 3 met name op het gebied van lezen. Door instructiemomenten te verkleinen, is er meer ruimte voor spelenderwijs inoefenen van het nieuwe onderdeel.
  Hierbij wordt goed gekeken welke manier van verwerken bij de groep en het kind past. Ook worden kleuters, die uitdaging nodig hebben op het gebied van taal en lezen, al uitgenodigd om delen van de leeslessen mee te doen.
 • Eigenaarsschap in groep 3. De kinderen in groep 3 kiezen zelf in welke volgorde ze hun werk maken op een dag. De leerkracht geeft gedurende de dag kleine instructies aan de kinderen die dit nodig hebben. Voor de kinderen is het van te voren te zien, wanneer zij een instructie moeten volgen, dan kunnen zij dat werkje niet maken. Het is voor kinderen ook mogelijk om bij een instructie aan te sluiten (onderwijs halen), wanneer ze dit nodig hebben. 
  Om de overgang naar groep 4 zo goed mogelijk te laten verlopen, zullen we begin het schooljaar 2019-2020 ook in groep 4  en 5 op deze manier gaan werken. En het eigenaarschap van de kinderen uitbreiden.
 • Denken in Doelen. In het schooljaar 2019-2020 gaan we het rekenen doelmatig aanbieden. Zo werken alle kinderen aan hetzelfde doel, maar wel op hun eigen niveau. De stof kan op die manier met elkaar verbonden worden, zodat de effectiviteit van het leren groter wordt. Er zal een langere periode achter elkaar aan hetzelfde onderwerp gewerkt worden.
  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het principe “onderwijs halen”. Dit houdt in dat niet alle leerlingen standaard alle instructie volgen, maar dat de leerling uitleg krijgt wanneer hier behoefte aan is. Hierdoor kan tijdens de instructie meer in worden gegaan op de hulpvraag van de leerlingen.
 • Projectmatig werken. In groep 8 werken we projectmatig met de zaakvakken. Een periode van gedurende drie weken werken de kinderen aan hetzelfde project, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en/of techniek aan bod komt.
  Dit willen we uitbreiden, door te kijken of ook de andere groepen hierbij kunnen aansluiten. Hiervoor zal eerst gekeken worden naar de doelen die we de kinderen willen aanbieden. 

Deze ontwikkelingen zorgen dat ons onderwijs dynamisch is en blijft en zo nodig steeds zal worden bijgesteld.