De Achtsprong

Onze visie

Bij WSKO De Achtsprong krijgt ieder kind, ongeacht achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses,  maximale kansen om zich te ontwikkelen in persoonlijkheid, kennis en vaardigheden. Voor deze ontwikkeling, het leren, vinden wij een aantal dingen belangrijk op school. Eén daarvan is het vertrouwen in het kind, iedereen verdient een nieuwe kans. Fouten mogen gemaakt worden en succes worden gevierd; hier mag je trots op zijn. Verder werken we vanuit passie, we gaan uit van het talent, we hebben hoge verwachtingen van de kinderen en we zorgen hierbij dat we dicht bij de vraag van het kind blijven. We geven ze de mogelijkheid om zelfstandig, door middel van onderzoek en samen(iets van iemand) te leren.
Hierdoor willen we ieder kind handvatten aanreiken waar hij of zij in de toekomst met zijn of haar talent in de maatschappij kan deelnemen.

Het hieruit volgende motto is “Op de Achtsprong leren de leerlingen van en met elkaar.
Met dit beeld voor leerlingen en dit motto kiest onze school als basis de leertheorie sociaal-constructivisme. Het sociaal-constructivisme gaat ervan uit dat leerlingen zelf actief hun kennis construeren en aan het geleerde een persoonlijke betekenis geven. Iedere leerling heeft een eigen basis van kennis, waar nieuwe informatie aan wordt gekoppeld. Door de eigen interpretatie van informatie te delen (te spiegelen) met anderen, kan niet alleen de kennis worden verrijkt, maar wordt tevens de informatie getoetst. De interactie met medemensen speelt in deze leertheorie dus een belangrijke rol.
Onderwijs vanuit de visie sociaal-constructivisme kenmerkt zich door:

 • Leerlingen die actief zijn, de leerlingen leren door te doen.
 • Leerlingen die samenwerken, hierdoor verkrijgen leerlingen nieuwe perspectieven en leren de leerlingen de vaardigheden.
 • Leerlingen die nieuwe kennis uitdiepen en koppelen aan persoonlijke ervaringen en voorkennis.
 • Leerlingen die doelgericht met leren en het verwerven van kennis omgaan, wat ze succeservaringen oplevert als ze een bereikbaar doel voor ogen hebben; 

 • Leerlingen die zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces (Vygotsky in Van der Veer, 1996).

De Achtsprong in ontwikkeling

 

 • Project Riddersprong
 • Groepsdoorbrekend onderwijs in de kleutergroepen. De kinderen werken groepsdoorbrekend op verschillende pleinen in spelsituaties samen. Daarnaast wordt de kleuters geleerd om met behulp van een planbord meerdere keren per dag zelf een keuze te maken uit de werkjes waardoor de autonomie gestimuleerd wordt.
 • Overgang van groep 2 naar groep 3. Er is veel aandacht voor de overgang van groep 2 naar groep 3 met name op het gebied van lezen. Door instructiemomenten te verkleinen, is er meer ruimte voor spelenderwijs inoefenen van het nieuwe onderdeel.
  Hierbij wordt goed gekeken welke manier van verwerken bij de groep en het kind past.
 • Eigenaarsschap. Bij ons op school stimuleren we het eigennaarsschap van kinderen. De leerkracht geeft gedurende de dag kleine instructies aan de kinderen die dit nodig hebben. Voor de kinderen is het van te voren te zien, wanneer zij een instructie moeten volgen. Het is voor kinderen ook mogelijk om bij een instructie aan te sluiten (onderwijs halen), wanneer ze dit nodig hebben. Door middel van een dag- en weektaak weten de kinderen wat ze gedurende de dag/week af moeten hebben. 
 • Denken in Doelen. Wij bieden het rekenen doelmatig aan. Zo werken alle kinderen aan hetzelfde doel, maar wel op hun eigen niveau. De stof kan op die manier met elkaar verbonden worden, zodat de effectiviteit van het leren groter wordt. Er zal een langere periode achter elkaar aan hetzelfde onderwerp gewerkt worden.
  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het principe “onderwijs halen”. Dit houdt in dat niet alle leerlingen standaard alle instructie volgen, maar dat de leerling uitleg krijgt wanneer hier behoefte aan is. Hierdoor kan tijdens de instructie meer in worden gegaan op de hulpvraag van de leerlingen.
 • Projectmatig werken. In groep 8 werken we projectmatig met de zaakvakken. Een periode van gedurende drie weken werken de kinderen aan hetzelfde project, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en/of techniek aan bod komt.
  Dit willen we uitbreiden, door te kijken of ook de andere groepen hierbij kunnen aansluiten. Hiervoor zal eerst gekeken worden naar de doelen die we de kinderen willen aanbieden. 
 • Rekenen/Effectieve instructie en werkwijze in groep 1/2. We hebben voor schooljaar 2021-2022 een aantal ontwikkeldoelen gesteld op het gebied van Rekenen, effectieve instructie en de werkwijze in groep 1/2.  Leerkrachten zijn verdeeld over de expertteams op een van de bovenstaande gebieden. Wekelijks hebben ze een bordsessie waarin ze d.m.v. een staand en kort overleg doelgericht aan de slag gaan. Vanuit de gestelde doelen volgen acties die direct worden uitgevoerd en bespreekpunten die eens in de vier weken in een werkvergadering worden besproken. De borden hangen in de teamkamer zodat iedereen ziet aan welke doelen een expertteam werkt. Gedurende het schooljaar zullen wij ouders meenemen in deze ontwikkelingen door dit in de nieuwsbrief te vermelden.