RidderSprong

In algemene zin wordt er van kinderen verwacht klaar te zijn voor de basisschool wanneer ze een bepaalde leeftijd bereiken. Deze schoolrijpheid verschilt echter per kind. Niet ieder kind is op zijn vierde al helemaal klaar voor de basisschool. Een succesvolle overgang is wel gelinkt aan deze schoolrijpheid, wat wil zeggen dat het kind emotioneel, psychisch, fysiek en intellectueel capabel is om deel te nemen aan school. Om deze reden is ons plan, De Riddersprong, ontstaan. Een plan waarin wij werken met een kindvriendelijke overgang.
De overgang van voorschoolse voorziening naar basisschool is een van de belangrijkste veranderingen in het jonge leven van kinderen en hun ouders. Het markeert het betreden van een nieuw tijdperk.
Het organiseren van een kindvriendelijke overgang heeft positieve effecten op kinderen, gezinnen (ouders) en personeel. Bijvoorbeeld: kinderen voelen zich snel thuis in de nieuwe klas, ouders bouwen een vertrouwensrelatie op met de nieuwe leerkracht en professionals van kinderopvang en basisscholen zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen!

Kindvriendelijke overgang
Er zijn vijf elementen die bijdragen aan een kindvriendelijke overgang. De overgang wordt kindervriendelijker naarmate:
• voorschoolse voorzieningen en scholen meer samenwerken;
• de informatieoverdracht tussen voorschoolse voorzieningen en scholen geregeld is;
• er sprake is van een doorgaande lijn tussen voorschoolse voorzieningen en scholen;
• ouders meer worden meegenomen in het overgangsproces;
• kinderen meer worden meegenomen in het overgangsproces.

Het overgangsproject, De Riddersprong: 8 kinderen van 3,5 jaar oud mogen in de ochtend mee met de leidster vanuit kinderopvang De Rode Ridder naar de Riddersprong. Tijdens deze ochtend is er voor de kinderen een ochtendvullend programma in elkaar gezet waarin taal en ontdekkend leren centraal zullen staan.
Er wordt een activiteit aangeboden aan de peuters vanuit de visie van de kinderopvang. Deze activiteiten sluiten aan bij het thema waar de kleuterklassen op dat moment mee werken. Vervolgens gaan de kinderen naar de instroomgroep van de kleuters. Wanneer zij in de klas zijn stimuleren wij tijdens de werktijd het contact tussen kleuter en peuter. Op deze manier zal er van elkaar geleerd worden en stimuleren we de diverse ontwikkelingsgebieden. Kortom, een zinvolle samenwerking tussen school, kinderopvang en ouders met oog voor het kind!

Deze mooie ontdekkingstocht zal voor de peuters de weg naar school een stuk soepeler laten verlopen, het zorgt voor een veilige doorstroom en het kind heeft al een beeld van wat een basisschool is.